En aquesta pàgina hi trobareu recursos i materials de Ciències Socials que es fan servir a diferents centres i que poden ser d'utilitat perquè els conegui tothom.


  • Geografia i Història de 1r i 2n d'ESO material útil que proporciona als docents recursos per treballar els continguts de Geografia i Història a través de les TIC i, a més a més, amb unes activitats totalment pensades per a la diversitat de l’alumnat a l'aula ordinària. Es tracta de treballar de manera diferent els mateixos continguts curriculars, utilitzant les TIC per fer activitats d’introducció als temes i també de síntesi, amb la pretensió de facilitar als alumnes l’aprenentatge, potenciant la cooperació entre iguals, però sense perdre de vista la diversitat.
  • Unitats didàctiques de Coneixement del medi social per a alumnat nouvingut de C.S. d'E. Primàriamaterial imprimible per treballar temes de geografia i història de C.S. d'E. Primària. Són adaptacions didàctiques del mateix llibre de l'aula ordinària per tal de facilitar l'aprenentatge de l'alumnat nouvingut. També poden ser d'utilitat per a l'alumnat d'ESO.
  • Unitats didàctiques adaptades de l'àrea de coneixement del medi natural, socials i culturalUnitats temàtiques adaptades a partir del llibre de coneixement del medi de C.M. d'E. Primària adreçat a alumnat nouvingut i/o alumnat amb poca competència lingüística. És una llicència d'estudis.Material imprimible  • CACERES DEL TRESORRecull d'activitats didàctiques que integren les noves tecnologies en el currículum. Es basen en la formulació de preguntes i en adreces web on trobar la resposta
  • ZONA CLIC